Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.Prijzen & geldigheidsduur :

De geldende prijzen die toegepast worden, zijn prijzen die afgeleid worden van een hiervoor door Windmolders Beton opgemaakte offerte/prijslijst waarmee de klant heeft ingestemd. Alle prijzen zijn exclusief 21 % B.T.W. en exclusief eventuele transportkosten.

Bij onvoorziene, plotse prijsstijgingen door grondstof- en energieleveranciers toegepast, (zand, grind, cement, kleurstoffen, additieven, stroom, brandstoffen enz.)die een grote invloed hebben op de prijs van het eindproduct, zal Windmolders Beton genoodzaakt zijn een prijsstijging van de betonklinkers door te voeren en aan de klant mee te delen. De klant heeft dan het recht om de overeenkomst te verbreken zonder enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal er in dergelijk geval evenmin een schadevergoeding verschuldigd zijn door Windmolders Beton.

2. Bestelling, afnames en annuleringen van bestellingen :

Bij voorraadproducten (bv. klinkers, palissaden, boordstenen, …) kunnen de bestelde hoeveelheden soepel worden aangepast.

Bij niet-voorraadproducten dienen de bestelde hoeveelheden steeds te worden afgenomen en dienen bijbestellingen tijdig te worden doorgegeven. Zo kunnen deze hoeveelheden nog worden aangepast zonder meerprijzen.

Indien een bestelling zou worden geannuleerd of indien de klant zich in een overmachtssituatie bevindt kunnen de bestellingen van voorraadproducten geannuleerd worden tot uiterlijk 2 dagen voor de levering. Bij annuleringen van bestellingen van niet-voorraadproducten zal de klant zich steeds verbinden tot het volledig afnemen van deze producten.

Bestellingen van betonklinkers en andere producten dienen 5 à 10 dagen voor de levering te gebeuren. Stabilisé e.d. dient 2 dagen op voorhand te worden besteld.

3.Producten & kwaliteit :

Al de betonstraatstenen van Windmolders Beton worden gemaakt volgens de Europese norm EN 1338 en de geldende BENOR-reglementering. De klant dient de goederen bij de levering na te kijken. Bij zichtbare gebreken aan de geleverde betonklinkers, dient dit onmiddellijk te worden gemeld door de klant/aannemer. Windmolders Beton komt deze betonklinkers dan zo spoedig mogelijk bekijken. Wanneer een gebrek door Windmolders Beton aanvaard wordt, d.w.z. wanneer de vastgestelde afwijking de tolerantiegrenzen overschrijdt, kan een rechtzetting hiervan niet verder gaan dan de omruiling van de geleverde betonklinkers. Na plaatsing van de betonklinkers en/of het openen van de geleverde pakketten worden er geen zichtbare gebreken meer aanvaard en zijn de hiervoor vermelde bepalingen niet langer van toepassing.

4.Leveringen & uitvoering :

De klant draagt er zorg voor dat er steeds een verantwoordelijke op de losplaats aanwezig is.

Leveringen van de materialen gebeurt door Windmolders Beton met vrachtwagens die voorzien zijn van een zelflossysteem. De plaats van het afzetten van de materialen wordt bepaald door de vrachtwagenbestuurder van Windmolders Beton in overleg met de op de losplaats verantwoordelijke. Dit gebeurt op normaal bereikbare terreinen die haalbaar zijn voor het voertuig in volledig normale omstandigheden. Bij discussie komt het eindoordeel, of de losplaats toegankelijk is, toe aan de vrachtwagenbestuurder van Windmolders Beton. Indien de klant of zijn verantwoordelijke geen andere berijdbare plaats aanduidt, mag de vrachtwagenbestuurder steeds beslissen tot terugkeer en het niet-uitvoeren van de levering. In dit geval zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd ten laste van de klant.

De duur van het lossen beperkt zich tot een maximum van een half uur en met 1 losplaats. Extra lostijden/losplaatsen worden in rekening gebracht na overleg.

De levertermijn is enkel indicatief en niet bindend voor de leverancier. De klant kan dus geen aanspraak maken op een schadevergoeding voor laattijdige/gedeeltelijke leveringen.

Geleverde/afgehaalde materialen worden niet teruggenomen.

5. Facturatie :

De facturen worden in enkelvoud verstuurd. Er worden bonnummers en data op de facturen vermeld. Hierop staan de gebruikelijke voorwaarden van Windmolders Beton vermeld, waarvan enkel wordt afgeweken middels een specifieke, geschreven en ondertekende overeenkomst. Op al onze facturen worden zowel productomschrijvingen als eenheden en eenheids- en totaalprijzen vermeld.

6.Betalingsvoorwaarden :

Behoudens andersluidende geschreven afspraken zijn facturen steeds betaalbaar te Herk-de-Stad en dit op de factuurdatum + 30 dagen. Vanaf de hiervoor vermelde vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 %, meer een forfaitaire schadeloosstelling van 10 %. 

 
Burelen
Industrieweg 1417
3540 Herk-de-Stad
Tel: +32 13 551651
Fax: +32 13 552724
info [at] winstones [dot] be

Magazijnen

Industrieweg 1315
3540 Herk-de-Stad
Tel: +32 13 551651
Fax: +32 13 552724 

 
Ondernemingsnummer
BE 0455 677 987

Disclaimer & Privacy
Verkoopsvoorwaarden


© ZuPP webbuilding