Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
PRIJZEN,PRODUCTEN,LEVERTERMIJNEN,LEVERINGEN,FACTURATIE,
BETALINGEN,BETWISTINGEN,ONTBINDING VAN BESTELLING,
VEILIGHEID,SOCIALE WETGEVING,VERZEKERINGEN

1.Definities :
Onder voorraadproducten wordt verstaan : normaal grijze betonstraatstenen en
gekleurde betonstraatstenen ingekleurd met pigmenten in de massa of in de massa van
de deklaag. De formaten die hieronder vallen zijn 110/110/60 - 150/150/60 -
190/190/60 - 200/50/60 - 165/110/60 - 285/190/60 – wildverband - 220/110/70
V5/5 - 220/110/80 V2/2 - 220/220/80 V2/2 - 220/110/100 V2/2 - 220/220/100
V2/2.
Niet-voorraadproducten : alle andere types van betonstraatstenen o.a. met een deklaag,
met kleurondersteunende granulaten, eventueel nabehandelde stenen (bv. staalstralen
met inoxkorrel), etc.

2.Prijzen & geldigheidsduur :
2.1.De geldende prijzen die toegepast worden zijn prijzen die afgeleid worden van een
hiervoor door Windmolders Beton opgemaakte offerte waarmee de klant heeft ingestemd.
Deze prijzen worden aangehouden met een geldigheid van een periode die haalbaar is om
deze werf te beleveren met een maximum van 1 jaar van deze betreffende werf. De prijzen
zijn exclusief BTW, geleverd en gelost op de werf inclusief 1 sluitvracht.
Indien de leveringen plaats vinden buiten de termijn van 1 jaar vanaf de ondertekening
van de offerte waardoor de grondstofprijzen en vervoertarieven een stijging hebben
ondergaan dan kan de offerteprijs worden aangepast aan deze prijsstijgingen en dit
middels een indexering op basis van de index der consumptieprijzen.
Windmolders Beton N.V. - Industrieweg 1417 - 3540 Herk-de-Stad
Tel. : 013/55.16.51 – Fax : 013/55.27.24 – BTW BE0455 677 987
E-mail : info [at] winstones [dot] be – Website : www.winstones.be

2.2.Bij onvoorziene, plotse prijsstijgingen van de grondstoffen door grondstof- en
energieleveranciers toegepast (zand, grind, cement, kleurstoffen, additieven, stroom,
brandstoffen enz.)en die een grote invloed hebben op de prijs van het eindproduct, zal
Windmolders Beton genoodzaakt zijn een prijsstijging van de betonstraatstenen door te
voeren en aan de klant mee te delen. De klant heeft dan het recht om, tot uiterlijk 5
dagen na de kennisname van de prijsstijging, de overeenkomst te verbreken zonder enige
vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal er in dergelijk geval evenmin een
schadevergoeding verschuldigd zijn door Windmolders Beton.

3. Bestelling, afnames en annuleringen van bestellingen :
3.1. Bij voorraadproducten kunnen bestelde hoeveelheden nog soepel aangepast worden
door een aanvullende bestelling.
Van de niet-voorraadproducten dienen steeds de bestelde hoeveelheden volledig
afgenomen te worden en dienen bijbestellingen tijdig doorgegeven te worden. Wanneer de
benodigde hoeveelheid van deze niet-voorraadproducten fel afwijkt van de hoeveelheid die
opgegeven wordt in de bestelbon van de klant dient er tijdig contact opgenomen worden
met de productieplanning van Windmolders Beton via aanmelding bij het
bureelpersoneel. Zo kunnen deze hoeveelheden nog aangepast worden zonder
meerprijzen. Deze aanpassing dient uiterlijk een week voor de opstart van de productie
van de speciale betonstraatstenen te worden doorgegeven .

3.2. Indien een werf geannuleerd zou worden of indien de klant zich in een
overmachtsituatie bevindt kunnen de bestellingen van voorraadproducten geannuleerd
worden tot uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de geplande (indicatieve) leveringsdatum.
Bij annuleringen op minder dan 1 maand voor de geplande datum zal een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zijn aan Windmolders Beton van 15 % van de totale
offerteprijs.
Bij annuleringen van bestellingen van niet-voorraadproducten zal de klant zich steeds
verbinden tot het volledig afnemen van de op het ogenblik van de annuleringen reeds
geproduceerde producten en dit aan de voorwaarden van de ondertekende offerte. Bij
een tijdige annulering wordt de schadevergoeding beperkt tot de 15 % van de offerteprijs
zoals hoger vermeld. De productiehoeveelheden zijn steeds af te leiden uit het
productieregister volgens aangifte aan BENOR.

4.Producten & kwaliteit :
Al de betonstraatstenen van Windmolders Beton worden geproduceerd volgens de
Europese norm EN 1338 en de geldende BENOR-reglementering. De klant dient de
goederen bij de levering na te kijken. Bij zichtbare gebreken aan de geleverde
betonstraatstenen, dient dit onmiddellijk gemeld te worden door de aannemer/bouwheer.
Windmolders Beton verbindt er zich toe om in dergelijk geval zo spoedig mogelijk deze
geleverde stenen te komen bekijken. Wanneer een gebrek door Windmolders Beton
aanvaard wordt d.w.z. wanneer de vastgestelde afwijking de tolerantiegrenzen
overschrijdt, kan een rechtzetting hiervan niet verder gaan dan de omruiling van
geleverde betonstraatstenen of de eventuele ontbinding van de overeenkomst middels
terugname van het geleverde en (in beide gevallen) zonder de betaling van enige
schadevergoeding. Na plaatsing van de betonstraatstenen en/of het openen van de
geleverde pakketten worden er geen zichtbare gebreken meer aanvaard en zijn de
hiervoor vermelde bepalingen niet langer van toepassing. Op vraag van de klant kan een
referentiemonster voorzien worden.

5.Levertermijnen :
Na de ontvangst van een schriftelijke bestelbon van de opdrachtgever wordt met de door
deze aangeduide werfverantwoordelijke contact opgenomen om de indicatieve
leveringsdatum af te spreken. Uiterlijk 14 dagen voor het verstrijken van deze indicatieve
leveringsdatum zal de werfverantwoordelijke Windmolders Beton contacteren om een
concrete (eerste) leveringsdatum af te spreken.
Teneinde de afroepperiode te kunnen inschatten voor de productieplanning wordt bij
grotere bestellingen met verschillende leveringen iedere afroep in de voormiddag van de
dag voorafgaand aan de dag van de effectieve levering doorgegeven.
Windmolders Beton kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen
ten gevolge van pannes, verkeersopstroppingen en/of –blokkades, stakingen doch
verbindt er zich toe om de correcte uitvoering van leveringen en tijdstippen met de beste
zorg te willen nastreven.
Onvoorziene omstandigheden zoals onverwacht langdurige herstellingen, of bv. breuken
in machines, onverwachte personeelsproblemen, gezondheidsredenen of overlijden
waardoor de productie verstoord wordt, worden in aanmerking genomen als
overmachtsituaties ten gevolge waarvan geen schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

6.Leveringen & uitvoering :
De klant draagt er zorg voor dat er steeds een werfverantwoordelijke aanwezig is op de
werf tijdens de normale leveringsuren vanaf 7 u ’s morgens tot 17 u ’s avonds.
Leveringen in afwezigheid van de werfverantwoordelijke of buiten deze uren zullen steeds
gebeuren middels overleg tussen Windmolders Beton en de werfverantwoordelijke,
waarna de leveringsbons onmiddellijk worden overgemaakt via fax of e-mail. Het
verzendingsbewijs geldt dan als ontvangstbewijs van de geleverde goederen.
Leveringen van de materialen gebeurt door Windmolders Beton met vrachtwagens die
voorzien zijn van een zelflossysteem. De plaats van het afzetten van de materialen wordt
bepaald door de vrachtwagenbestuurder van Windmolders Beton in overleg met de op
werf aanwezige personeelsleden van de klant. Dit gebeurt op normaal bereikbare
terreinen die haalbaar zijn voor het voertuig in volledig normale omstandigheden. Bij
discussie komt het eindoordeel of de losplaats toegankelijk is toe aan de chauffeur van
Windmolders Beton. Indien de klant of zijn werfverantwoordelijke geen andere berijdbare
plaats aanduidt mag de chauffeur steeds beslissen tot terugkeer en het niet-uitvoeren
van de levering. In dit geval zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd ten
laste van de klant.
De duur van het lossen beperkt zich tot een maximum van een half uur en met max. 3
losplaatsen op een afstand van max. 1 km in totaal. Extra lostijden en loskades worden
in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 65 / uur.

7. Facturatie :
De facturen worden normaal in enkelvoud verstuurd, maar kunnen op aanvraag in
tweevoud of meervoud verstuurd worden. Er worden werfadressen, bonnummers en data
op de facturen vermeld. Hierop staan de gebruikelijke voorwaarden van Windmolders
Beton vermeld, waarvan enkel wordt afgeweken middels een specifieke, geschreven en
ondertekende overeenkomst. Noch de kennisname, noch de stilzwijgende toetreding tot
de andersluidende voorwaarden van een wederpartij wijzigen de toepasselijkheid van de
gebruikelijke voorwaarden van Windmolders Beton. Op al onze facturen worden zowel
productomschrijvingen als eenheden en eenheids- en totaalprijzen vermeld.

8.Betalingsvoorwaarden :
Behoudens andersluidende geschreven afspraken zijn facturen steeds betaalbaar te
Herk-de-Stad en dit op de factuurdatum + 30 dagen. Vanaf de hiervoor vermelde
vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van
10 %, meer een forfaitaire schadeloosstelling van 10 %.

9.Veiligheidsvoorschriften naleven op werf tijdens de levering :
Tijdens het leveren en lossen van onze materialen op jullie werf zullen de bij wet
bepaalde veiligheidsreglementen nageleefd worden. Wanneer er door de opdrachtgever
andere reglementen geëist worden dan is hierover overleg vereist met de
vrachtwagenbestuurder van Windmolders Beton.
Indien deze andere veiligheidsvereisten en/of reglementen de mogelijkheid voor het
lossen van de lading onevenredig bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken voor de
vrachtwagenbestuurder dan kan deze beslissen om terug te keren met de materialen en
dit zonder enige toekenning van schadevergoeding van kosten die hieruit zouden verder
vloeien.

10. Sociale wetgeving en verzekeringen
Al de vrachtwagenbestuurders van Windmolders Beton zijn in orde met de sociale
wetgeving en de arbeidsreglementering overeenkomstig het op hen toepasselijke paritair
comité.
Windmolders Beton heeft geldige en toereikende verzekeringen voor alle risico’s
verbonden aan het door hen georganiseerde wegverkeer, de uitbating alsook aan de
tewerkstelling van personeelsleden.
Windmolders Beton verwacht hetzelfde van haar wederpartij en kan ten allen tijde de
leveringen stopzetten indien de klant of zijn onderaannemer met de hiervoor vermelde
wetgeving of verzekeringen niet in orde blijkt te zijn.

 
Burelen
Industrieweg 1417
3540 Herk-de-Stad
Tel: +32 13 551651
Fax: +32 13 552724
info [at] winstones [dot] be

Magazijnen

Industrieweg 1315
3540 Herk-de-Stad
Tel: +32 13 551651
Fax: +32 13 552724 

 
Ondernemingsnummer
BE 0455 677 987

Disclaimer & Privacy
Verkoopsvoorwaarden


© ZuPP webbuilding 

           

 

Comments